Carol Shaï (Arabe) - Mai 2010

Par Ben Shaï (Arabe) & Cieciorka (Arabe - BRE +2) par Algierczyk (Arabe).

Carol Shaï (Arabe) - Mai 2010