Gi Hasna

Mon p'tit "chat sauvage".. <3

Par Lv Jamill Ibn Nejdy (Arabe) & Hadhbah (Arabe) par Moniet El Nafi (Arabe).