Sugar Billy Bar (Paint Horse) => "Ice Sugar Cat" (Paint Horse)

Par K Bar K Kota (PH) & Sugar Lady Reynolds (QH) par Sonny Rick (QH).

Sugar Billy Bar (Paint Horse) =>