Galéal des Gallisted (Arabe noir)

par Al shuhurf (Arabe) et Antara (Arabe) par Antar el Amal (Arabe).

Galéal des Gallisted (Arabe noir)